SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.
Regler/villkor för lektionsridning vid Skanör Falsterbo Ridklubb
1. Elev som anmält sig till ridning enligt detta avtal, ska senast meddelat datum ha erlagt fastställd terminsavgift till Skanör Falsterbo Ridklubb, nedan kallat Ridskolan.

2. Elev som tecknat avtal men p.g.a. skada eller sjukdom är förhindrad att börja ridterminen eller tvingas avbryta ridningen under terminen, är berättigad att återfå erlagd terminsavgift respektive erhålla reducering av betalningsskyldigheten i den omfattning som nedan sägs:

a) Vid uppkommet hinder enligt ovan före terminsstart återbetalas erlagd terminsavgift respektive bortfaller betalningsskyldigheten avseende ännu icke erlagt terminsavgift under förutsättning dels att skriftligt meddelande om hindret inkommit/inlämnats till Ridskolan senast dagen före terminsstart och dels att läkarintyg – som styrker att skadan eller sjukdomen utgör hinder för ridning under hela eller större delen av terminen, tillsammans med skriftlig begäran om återbetalning av erlagd terminsavgift respektive bortfall av icke erlagd terminsavgift, kommit Ridskolan till handa senast 31 januari (för vårterminen) respektive 31 augusti (för höstterminen).

b) Vid inträffad skada eller sjukdom under pågående termin återbetalas den del av terminsavgiften som avser tiden fr.o.m det ridtillfälle som enligt schemat inträffar efter den dag läkarintyg enligt ovan kommit Ridskolan tillhanda, till terminens slut. För återbetalning enligt vad som nu sagts krävs dels att elev genast efter skadan eller sjukdomen inträffat skriftligen underrättar Ridskolan därom och dels att läkarintyg och skriftlig begäran om återbetalning enligt punkt 2a kommit Ridskolan tillhanda senast under den sista terminsdagen.

c) Elev som av annat skäl än ovan uteblir från ridlektioner eller avbryter terminen är icke berättigad att återfå någon del av erlagd terminsavgift.

d) Lektion skall avbokas senast kl.14.00 på vardagar respektive fredag kväll för dem som rider på lördagar. Avbokning sker genom SMS till 0709-47 47 43

3. Ridskolan disponerar utan inskränkning, den ridplats för vilken betalning enligt punkt 1 ej erlagts, den terminstid för ridplats som friställts genom återbetalning/reducering av terminsavgift eller enligt punkt 2c eller av annan anledning bortfaller för elev.

4. Ridskolan förbehåller sig rätt att placera en elev i annan ridgrupp än den eleven anmält sig till eller att ställa in en planerad ridgrupp då skäl härtill föreligger, t ex för att erhålla jämn nivå på ridkunskaper eller vid för lågt elevantal i en ridgrupp.
Till elev som ej finner sig acceptera föreslagen ändring återbetalas erlagd terminsavgift respektive bortfaller betalningsskyldigheten för ej erlagd terminsavgift i sin helhet. Eller om ändring sker under terminen, den del av erlagd terminsavgift som belöper terminstid räknat från det att eleven lämnat slutligt besked om sin inställning till frågan.

5. Elev är skyldig att väl vårda häst och utrustning.

6. Skanör Falsterbo Ridklubb förbehåller sig rätten att vid sjukdom eller skada på hästarna 
t ex kvarka eller vid annan oförutsedd händelse som omöjliggör ridning, ersätta ridningen med teoriundervisning.

7. Då SFRK är en ponnyridskola finns en viktgräns om max 70 kg för ridskoleelever. 

8. Kompletterande regler/villkor och information finns på www.sfrk.se
 
Sponsorer